Ook in Portugal is de adder nooit voorgekomen. Alleen de samengedrukte zeeslang (Hydrophis platurus) heeft een groter verspreidingsgebied, maar dit is een zeeslang. Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 2004. De adder is net als alle adders een giftige slang, die bovendien een solenoglyf gebit heeft. [14] Dit komt ook voor bij de meeste andere reptielen in noordelijk gelegen landen als Nederland en België, zoals de hazelworm, de levendbarende hagedis en de gladde slang. Het belangrijkste zintuig van de adder is het orgaan van Jacobson, een vomeronasaal orgaan in het verhemelte. Wij roepen iedereen op om de richtlijnen op te volgen, en vooral ook je verstand te gebruiken en je verantwoordelijkheid te nemen. Voorbeelden zijn Vipera seoanei uit noordoostelijk Spanje[7] en Vipera sachalinensis, die endemisch voorkomt op het eiland Sachalin in oostelijk Rusland.[8]. Dat is nooit eerder gebeurd.[11]. Van alle beten waarbij de oorzaak bekend is, is het vastpakken van de adder of het te dichtbij komen de oorzaak. Home › Soorten › Adder (Vipera berus ssp. Adders komen voor in heide- en hoogveengebieden en soms ook op open plekken in bossen. Pas in 1908 werd het 'geneesmiddel', dat voornamelijk een verdovende werking had vanwege de erin verwerkte opium, officieel geschrapt. Onder andere de ratelslangen behoren tot deze groep. Hierin is onmiskenbaar een afbeelding van Vipera berus gekrast, gelet op de lichaamsbouw, de tekening en de vorm van de kop. De adder is de enige giftige slang die ook voorkomt in België en Nederland. In een verder stadium leidt het tot verbossing, waardoor geschikte leefgebieden dichtgroeien of geïsoleerd raken. Staat van instandhouding in Nederland Bureau Natuurbalans Limes Divergens & Natuurhistorisch Genootschap in Limburg, Nijmegen / Roermond. Vipera berus ssp. Verdroging en verbossing van leefgebieden. 2004-10-01 Mobiele applicaties. De adder behoort tot de familie van de adders (Viperidae), dit is een grote groep van slangen die op Australië na een wereldwijde verspreiding heeft. De huidige wetenschappelijke naam werd in 1803 gegeven door François Marie Daudin. Adderbeten leiden bij een juiste behandeling slechts zelden tot ernstige gevolgen.[19]. De natuurorganisatie vermoedde dat de adders illegaal waren uitgezet.[10]. The most 'Verkeerd' beheer, onder meer waterpeilveranderingen en grootschalig plagbeheer. Dit vindt meestal plaats in de directe omgeving van de hibernacula. Er dienen open plekken met voldoende zoninstraling aanwezig te zijn, maar ook voldoende schuilmogelijkheden. [13] De ogen van de ringslang (Natrix natrix) neigen meer naar geel en de pupil is rond. De adder kan al actief zijn bij 3 graden maar heeft een bovengrens van 34 graden.[15]. Meestal is dit onder dichte vegetatie zoals heidestruiken en pollen pijpenstrootje. Het doden of vangen van de adder is in België en Nederland juridisch gezien een misdrijf omdat het dier beschermd is en kan leiden tot hoge boetes of een gevangenisstraf. In een verder stadium leidt het tot verbossing, waardoor geschikte leefgebieden dichtgroeien of geïsoleerd raken. De meeste beten vinden plaats aan de handen (ca. De juvenielen groeien echter niet snel doordat ze de eerste tijd leven van de dooierresten in de maag. Contact. In: Creemers & Van Delft, De amfibieën en reptielen van Nederland. Voor de nasale schub is de postnasale (9) schub gelegen, onder de supraoculaire schub is een ring van 6 tot 10 (meestal 8 of 9) schubben rond het oog aanwezig, de circumorbitale schubben (niet aangegeven). Gevoelige perioden [4] De adder is ook in berggebieden te vinden. [6], De adder is een van de inheemse slangen van Groot-Brittannië, maar ontbreekt in Ierland en IJsland, waar in het geheel geen slangen voorkomen. -, Jan de Vries, F. “de” Tollenaere, Maaike Hogenhout-MulderJan de Vries, F. “de” Tollenaere, Maaike Hogenhout-Mulder - Nederlands etymologisch woordenboek -, Adder op de IUCN Red List of Threatened Species, http://www.1limburg.nl/adders-meinweg-slaan-winterslaap-over?context=topstory, Wat te doen? De adder zet geen eitjes af maar is eierlevendbarend: de jongen komen direct uit de moeder ter wereld. Dit vindt meestal plaats in de directe omgeving van de hibernacula. [3] Andere dieren die de adder aanvallen en kunnen doden zijn de das, de bunzing, de wezel, de hond en de kat, zwijnen en varkens en verschillende vogels zoals de kraai. De adder is een vrij kleine slang die een lichaamslengte bereikt van ongeveer 50 tot 70 centimeter met een maximale lengte van 80 centimeter. Internationale verdragen en overeenkomsten, Paragraaf 3.3. [13] In uitgesproken warme streken is de adder echter het gehele jaar door actief. Externe deskundigheid In 1939 werd een 12-jarige jongen in zijn grote teen gebeten toen hij blootsvoets over de hei van Tynaarlo liep. The adder, Vipera berus (L. 1758), is a heavily build snake, with a relative short tail and a clear distinction between head and body. [15] Een ander trucje is het vlak na zonsondergang tevoorschijn komen om te 'zonnen' op een steen of andere door de zon beschenen object. Sommige exemplaren zijn echter geheel diepzwart en ongevlekt,[3] dit verschijnsel komt ook bij andere reptielen voor en wordt melanisme genoemd, zie ook onder het kopje thermoregulatie en dagactiviteit. Ze proberen elkaar tegen de grond te drukken waarbij het kleinere en zwakkere mannetje meestal het onderspit delft en het strijdtoneel verlaat. De Latijnse naam Vipera (adder) duikt al op in het werk Naturalis Historia uit 77 na Christus door de Romein Plinius de Oudere. De kleur kan grijs, geelbruin tot bruin of rood zijn, waarbij de meeste exemplaren een lichtere grondkleur hebben met op de bovenzijde van de rug een donkere zigzagtekening. De trillingen die door het lichaam worden opgevangen worden door de schedel naar het binnenoor geleid zodat de slang toch min of meer kan horen. Rapport Expertisecentrum LNV nr. Dit is bij volwassen exemplaren beter te zien dan bij de juvenielen. Mannetjes 'vechten' soms met elkaar om een vrouwtje maar de slang bakent geen specifiek territorium af. De eerste is gelegen op de Veluwe en de tweede in Friesland en Drenthe. David Alderton, Valerie Davies & Chris Mattison, Peter Uetz & Jakob Hallermann - The Reptile Database -, Shortnews - Insel Rügen: 81-Jährige wurde von Kreuzotter gebissen und stirbt kurz darauf. Dan zoeken adders winterverblijven (hibernacula) op.Dit zijn ondergrondse plaatsen, die vrij blijven van vorst en hoog water. Hiermee verschilt de adder van de gladde slang, die ongekielde (gladde) schubben heeft wat ook aan de vervellingshuiden is te zien. De adder komt voor in heidegebieden op de hoge zandgronden en in hoogveengebieden. In de praktijk neemt de adder ongeveer 12% per week op. [3], De adder wordt in de Nederlandse taal ook wel gewone adder, Europese adder, zwarte adder of moerasadder genoemd. De adder wordt ongeveer vijftig tot zeventig centimeter lang en is te herkennen aan de koperbruine tot rode ogen met een verticale pupil, de wat uitstekende schub boven het oog en het meestal donkere zigzagpatroon op de rug. Door deze specialisatie is een kauwbeweging niet nodig waardoor de adder binnen een fractie van een seconde toe kan slaan. Bij een beet wordt niet altijd gif ingespoten, soms wordt een 'droge' beet gegeven om af te schrikken, hierbij wordt wel uitgehaald maar blijft de bek gesloten. In vochtige leefgebieden kunnen ook kikkers een belangrijke voedselbron zijn. Het gif van de adder is net als andere slangen een cocktail van verschillende verbindingen die ieder een andere werking hebben:[20]. De giftanden van de adder zijn inklapbaar en worden in rustpositie, bij een gesloten bek, tegen het verhemelte gevouwen. Deze laatste liggen boven de ogen, ze zijn langwerpig en steken iets uit boven het oog. De paring vindt plaats in de lente en kent een lang voorspel waarbij het mannetje zijn lichaam en staartpunt laat vibreren, af en toe sist en het vrouwtje besnuffelt met zijn tong om te bepalen of ze paringsbereid is. Handboek Natuurdoeltypen 2001, 2e geheel herziene editie. De adder jaagt soms 's nachts actief op knaagdieren door hun holen op te sporen maar is voornamelijk een predator die in een hinderlaag ligt te wachten. In het Verenigd Koninkrijk heeft de laatste fatale afloop meer dan 20 jaar geleden plaatsgevonden; het betrof een vijfjarig kind. [6] Het geslacht Coluber wordt tegenwoordig tot de toornslangachtigen (Colubridae) gerekend. In de winterperiode (november t/m maart) zijn de hibernacula kwetsbaar voor bijvoorbeeld overstroming door verhoging van het waterpeil.De paartijd valt tussen half april en half mei. De adder staat daardoor hoog in de voedselketen en is een belangrijke verdelger van plaagdieren, zoals konijnen en muizen. De dieren zijn vrij klein met een gemiddelde lengte van 50 tot 60 cm (maximaal 80 cm). [3], In vroeger tijden werden de meest uiteenlopende middelen aangeprezen om een adderbeet onschadelijk te maken. berus : soort van Rode Lijst Reptielen. In het vroege voorjaar worden vaak de mannetjes gezien bij de overwinteringsplaatsen of actief op zoek naar vrouwtjes. Zelfs van grote loopkevers is bekend dat ze een juveniele adder kunnen doden. Op een monitoringstraject op de Veluwe werden in 2008 voor het eerst drie vrouwelijke exemplaren aangetroffen in de buurt van een ecoduct.[9]. De term kruis slaat waarschijnlijk niet op de tekening waarbij een kruis zeer zelden voorkomt op de kop van de adder, maar op het feit dat de slang als een vertegenwoordiger van de duivel werd gezien. Als een prooi te dichtbij komt, schiet de adder naar voren en bijt zijn slachtoffer. Ook is bekend dat soms vogeleieren worden verzwolgen. [3] De anale schub is ongepaard, de hierachter gelegen subcaudale schubben zijn wel gepaard en bestaan uit twee delen. De jongen lijken direct vanaf de geboorte al sprekend op de ouderdieren, al hebben ze met een lengte van ongeveer 15 tot 20 centimeter het formaat van een flinke regenworm. Dit komt doordat zwangere vrouwtjes niet eten en vanwege de lagere temperaturen staat de stofwisseling sowieso op een lager pitje. Hierbij worden geurdeeltjes opgevangen door de tong die vervolgens naar het orgaan van Jacobson worden gebracht en worden geanalyseerd. Vědecká synonyma. In geval van compensatie kan de te compenseren functie het beste worden afgestemd overeenkomstig de eisen van (een van de) natuurdoeltypen waarin de soort deze functie vervullen kan. Volgens het handboek Natuurdoeltypen zijn de natuurdoeltypen1.2, 2.2 en 3.42 van groot belang voor de adder. In september na de geboorte van de jongen worden de overwinteringsplaatsen weer opgezocht. Kale vlaktes, ontstaan door grootschalig plaggen, bieden geen schuilmogelijkheden. De adder is de enige Nederlandse gifslang. Dit is ook wel bekend van andere dieren zoals knaagdieren, als ze gestoord worden tijdens de bevalling. Uitvoering van alle maatregelen vereist deskundigheid over de soort en zijn leefomgeving. 'Verkeerd' beheer, onder meer waterpeilveranderingen en grootschalig plagbeheer. Het winterkwartier bestaat uit vorstvrije holen in zonbeschenen, hoger gelegen gedeelten van het terrein op droge plaatsen die niet kunnen overstromen of bevriezen. Vrouwtjes zijn meestal beige tot roodbruin met een donker bruine tekening.De pupil van adders is verticaal spleetvormig, anders dan de andere Nederlandse slangen met een ronde pupil.Verspreiding,Er zijn twee grote kerngebieden voor de adder te onderscheiden. De adder werd gezien als de personificatie van de duivel en duikt op in verschillende griezelverhalen. Veel confrontaties zijn het gevolg van domme pech zoals het per ongeluk op een slang gaan staan of het plukken van bessen in een struik waarin zich een adder verschuilt. Dit doet sterk aan een frons denken, zodat de slang 'gemeen' lijkt te kijken. Ze hebben vaak een grijze tot beige grondkleur met zwarte tekening. In een later stadium ontstaan monotone heidevelden zonder open zonplekken. De mannetjes beginnen al vroeg in het jaar te zonnen en na de eerste vervelling worden de vrouwtjes opgezocht voor de paring. Op de achterzijde van de kop is vaak een V- tot X-vormige figuur aanwezig.

Hp Pavilion Gaming 690 0024 Upgrade, Vino El Amor Elenco, Formato Apa En Word 2019, Conserje En Condominio Reparto, Tigrillo Dibujo Fácil, Pulsera Para Hombre De Oro, La Araña Más Tierna,